Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1) ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της τοποθεσίας http://better-self.info/ (στο εξής “Τοποθεσία Web”) που η Per Ads Ltd (στο εξής Per Ads Ltd) θέτει στη διάθεση των ατόμων (χρηστών) που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών της και/ή τρίτων.

Η χρήση της Τοποθεσίας Web απαιτεί την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την Τοποθεσία Web ούτε τις υπηρεσίες της.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Θα είναι πάντα διαθέσιμοι στις ενότητες Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση της υπηρεσίας σημαίνει την αποδοχή τους.

2) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο χρήστης δεσμεύεται:

  • Να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με τρόπο ή σκοπό αντίθετο προς το νόμο και τις καλές συνήθειες.
  • Να μην αντιγράφει, αναπαράγει ή χρησιμοποιεί περιεχόμενα και υλικό της Τοποθεσίας Web που δεν του ανήκουν και που θα μπορούσαν να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μη χρησιμοποιεί τους χώρους και μηχανισμούς επικοινωνίας της Τοποθεσίας Web για να αποστέλλει διαφημίσεις ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με εμπορικό σκοπό.
  • Να μην δημιουργεί “spam” (ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία)

Ο χρήστης θα  φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα (κείμενα, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, κ.λπ.) της Τοποθεσίας Web είναι ιδιοκτησία της Per Ads Ltd ή τρίτων δεόντως εκπροσωπούμενων, και προστατεύονται από εθνικά και διεθνή δικαιώματα.

4) ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι υπηρεσίες από την Τοποθεσία Web προσφέρονται “όπως είναι” και δεν χορηγείται καμία εγγύηση σχετικά με την πρόσβαση και την παροχή των υπηρεσιών.

Η Per Ads Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, είτε για λόγους τεχνικούς, ασφαλείας ή συντήρησης είτε για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο.

Η Per Ads Ltd δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής, καθυστέρησης ή κακής λειτουργίας της Τοποθεσίας Web και/ή των υπηρεσιών της.

Ο χρήστης αποδέχεται να απαλλάξει τη Per Ads Ltd από κάθε υποχρέωση σε περίπτωση ζημίας, κυρώσεων, εξόδων ή αστικής ή διοικητικής ευθύνης που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών της.

5) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΡΙΤΩΝ

Η Per Ads Ltd δεν ελέγχει τα περιεχόμενα τρίτων στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση από την Τοποθεσία Web, συνεπώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα ή το περιεχόμενό τους, και συνιστά στο χρήστη να κάνει συνετή χρήση τους.

6) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ισπανική νομοθεσία.